Pirkimo/Grąžinimo sąlygos

 •  Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje Slapukas.lt taisyklės

  Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už mūsų siūlomos įrangos panaudojimą.

  Slapukas.lt neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią neteisėtą įrangos panaudojimą.

  Už neteisėtą įrangos panaudojimą Pirkėjas atsako pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

   

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis paspaudęs mygtuką Pirkti. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra abiem Šalims galiojantis teisinis sutikimas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės.

  1.2. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

  1.3. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

  2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

  2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Slapukas.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

  2.1.1. internetu užsiregistruodamas Slapukas.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.1.2. internetu nesiregistruodamas Slapukas.lt;
2.1.3. telefonu;
2.1.4. el. paštu;

  2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1.1 – 2.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

  2.3. Prekių užsakymą telefonu ar Ofise pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

  2.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

  3. Pirkėjo teisės

  3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  3.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

  3.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  4. Pirkėjo įsipareigojimai

  4.1. Pirkėjas, naudodamasis Slapukas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Slapukas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Pardavėjo teisės

  5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Slapukas.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Slapukas.lt esančių elementų išdėstymą.

  5.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Slapukas.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

  5.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Slapukas.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

  5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Slapukas.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Slapukas.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

  5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

  5.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse bei kituose Slapukas.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  6. Pardavėjo įsipareigojimai

  6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

  6.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

  7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  7.1. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

  7.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
7.1.2. banko pavedimu;
7.1.3. grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu;

  7.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  7.3. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

  8. Prekių pristatymas

  8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymo su kurjerių tarnyba paslaugą ar prekių atsiėmimo paslaugą.

  8.2. Jei Pirkėjas pasirenka pristatymo su kurjerių tarnyba paslaugą:

  8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

  8.2.3. Prekes pristato – kurjerių tarnyba. Prekių pristatymo kaina pasirinkus  - 3 €. Pristatant į Kuršių Neriją prie pristatymo kainos pridedamas 21 € mokestis.

  8.3. Prekių atsitiktinio sugadinimo ar jų dalinio sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

  8.4. Jei prekių per nustatytą terminą nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

  Prekių grąžinimas

  9.1. LR civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalis nustato, jog „Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis“. Pagal šią tvarką, galimas tinkamos kokybės prekių grąžinimas:

  9.1.1. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas turi teisę pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pristatymo dienos (siuntos priėmimas patvirtinamas parašu kurjeriui).

  9.1.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas.

  9.1.3. Jeigu klientui buvo suteikta papildoma pasiūlymo nuolaida, ši nuolaida yra automatiškai atšaukiama tuo atveju, kai klientas atšaukia (ar grąžina) bent vieną kokybišką šio pasiūlymo prekę.

  9.1.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ir pirkėjo arba pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį. Tokiu atveju ši vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų pirkėjui.

  9.2. Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo pristatyti jas į Slapukas.lt biurą pats arba per kurjerių tarnybą. Grąžinant kokybišką prekę, būtina:

  9.2.1. Prekę pristatyti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

  9.2.2. Prekę pristatyti nenaudotą ir nesugadintą pirkėjo;

  9.2.3. Prekę pristatyti nepraradusią prekinės išvaizdos (nenuplėštos plėvelės, nepažeistos etiketės ir pan.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiškas prekes;

  9.2.4. Pristatyti pilną prekės komplektaciją;

  9.2.5. Pateikti prekės įsigijimo dokumentą ar garantinį taloną;

  9.2.6. Pateikti raštišką prašymą grąžinti prekę*

  * Grąžinant prekę, klientas pateikia prašymą, kuriame nurodo tikslią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekės pavadinimą bei modelį, kainą, pristatymo datą bei sąskaitos numerį, į kurį pageidaujama, kad būtų pervesti grąžinami pinigai. Jei pinigus pageidaujama grąžinti ne į pirkėjo, o kito asmens sąskaitą, būtina pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

  9.3. Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

  9.4. Slapukas.lt turi teisę išskaičiuoti iš klientui grąžinamos sumos suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas naudojosi papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo taikoma nuolaida.

  9.5. Per garantinį terminą pakeitus įsigytą prekę kita dėl netinkamos kokybės, garantija nėra pratęsiama. T.y. pakeistajai prekei toliau galioja pirminės garantijos terminas.

  9.6. Kai prekė grąžinama dėl netinkamos kokybės, Slapukas.lt įsipareigoja netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke arba grąžinti sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

  Garantinis aptarnavimas

  10.1. LR įstatymai numato, kad garantiniam aptarnavimui pakanka turėti pirkimo dokumentą – kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį, ant kurio yra tiksliai nurodytas įsigytas gaminys. Šis dokumentas patvirtina prekės įsigijimo laiką ir prekę įsigijusį asmenį. Papildomai pateikti garantinį taloną privaloma tik tuomet, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas tikslus prekės modelis (ši informacija tuomet turi būti nurodyta garantiniame talone).

  10.2. Taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis.

  10.3. Pristačius prekę garantiniam aptarnavimui, privalu turėti pirkimą įrodantį dokumentą (pirkimo kvitą) arba užpildytą garantinį taloną.

  10.4. Garantinis remontas nemokamai atliekamas tik prekei sugedus garantiniu laikotarpiu.

  10.5. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių detalėms.

  10.6. Pirkėjas prekes garantiniam servisui turi pristatyti pats.

  Baigiamosios nuostatos

  11.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

  11.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  11.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt,tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/"

 • Gaukite geriausius mūsų pasiūlymus