Pirkšana/Atgriešana

 •  Preču pirkšanas-pārdošanas interneta veikalā Slapukas.lt noteikumi
Pircējs uzņemas visu atbildību par mūsu piedāvāto ierīču izmantošanu.
Slapukas.lt neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu nelikumīgu ierīču izmantošanu.


  Par nelikumīgu ierīču izmantošanu Pircējs atbild saskaņā ar Lietuvas Republikā spēkā esošiem likumiem.

  Vispārējie nosacījumi

  1.1. Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, nospiežot pogu Pirkt. Tādā veidā apstiprināti Noteikumi ir abām Pusēm spēkā esoša juridiska piekrišana, kurā nosakāmas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādāšanās un apmaksās par tām nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība. 
1.2. Rodoties nepieciešamībai vai esot Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem apstākļiem, Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot vai papildināt Noteikumus.
1.3. Ja Pārdevējam ir noteiktas tiesības vai pienākumi iesniegt Pircējam informāciju vai dokumentus pa elektronisko pastu, visos gadījumos par strādājošas un Pircējam piederošas elektronisko pasta adreses iesniegšanu Pārdevējam atbild pats Pircējs.

  Preču pasūtīšana, pirkšanas – pārdošanas juridisko attiecību rašanās brīdis

  2.1. Pircējs var pasūtīt preces Slapukas.lt izvēloties vienu no šiem veidiem:
2.1.1. internetā piereģistrējoties Slapukas.lt (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);
2.1.2. internetā nepiereģistrējoties Slapukas.lt;
2.1.3. pa telefonu;
 2.1.4. pa e-pastu;
 2.2. Pircējam, pasūtot preces vienā no Noteikumu 2.1.1. – 2.1.2. punktā noradītajiem veidiem, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos ir jānorāda atbilstošai preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie savi Personas dati.
 2.3. Pircējiem, kuri preces pasūta pa telefonu vai Ofisā iesniedz pasūtījumu piemērojami Noteikumu nosacījumi. Iesniegdami pasūtījumu tie piekrīt arī Noteikumiem.
 2.4. Ja Pircējs, izvēloties pērkamās preces vai pakalpojumus un salicis preču grozu, izpilda visus pasūtījuma soļus, kuru pēdējais solis ir maksāšanas veida izvēlēšanās un apstiprināšana, uzskatāms, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir izveidojušās pirkšanas – pārdošanas juridiskās attiecības un ir noslēgts pirkšanas – pārdošanas līgums. Pārdevējs sūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

  Pircēja tiesības

  3.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma šo Noteikumu noteiktā kārtībā.
3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no līguma šo Noteikumu noteiktā kārtībā.
3.3. Pircējam ir tiesības mainīt vai atgriezt iegādātās preces Noteikumu noteiktā kārtībā.
3.4. Pircējam ir citas tiesības, kas ir nostiprinātas šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas normatīvajos aktos.

  Pircēja saistības


  4.1. Pircējam, izmantojot Slapukas.lt, ir jāpilda savas saistības, jāievēro šo Noteikumu citi nosacījumi, kas ir skaidri norādīti Slapukas.lt, kā arī tas nedrīkst pārkāpt Lietuvas Republikas normatīvos aktus.
 4.2. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un jāpieņem tās šo Noteikumu noteiktā kārtībā.

  Pārdevēja tiesības

  5.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai izbeigt attiecīgu Slapukas.lt funkcijų veikšanu vai to daļu, kā arī mainīt Slapukas.lt esošo elementu izvietojumu.
5.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt Slapukas.lt darbību. Tādā gadījumā, visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi pabeidzami pildīt, bet jauni pasūtījumi nav pieņemami.
5.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt pakalpojumu, ko sniedz Slapukas.lt, sniegšanas apmēru vai veidu, apturēt, izbeigt pakalpojumu vai to daļu sniegšanu, pakalpojumus vai to daļu aplikt ar nodokli.
5.4. Ja Pircējs mēģina kaitēt Slapukas.lt darba stabilitātei, drošībai vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju izmantot Slapukas.lt vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja Kontu.
5.5. Pārdevējam ir tiesības iepriekš nebrīdinot Pircēju anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par preci 3 (trīs) darba dienu laikā.
5.6. Pārdevējam ir citas tiesības, kas ir nostiprinātas šajos Noteikumos un citos Slapukas.lt dokumentos un Lietuvas Republikas normatīvajos aktos.

  Pārdevēja saistības


  6.1. Radīt visus nosacījums, lai Jūs varētu atbilstoši izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus.
6.2. Piegādāt Jūsu pasūtītās preces uz Jūsu norādīto adresi un atrunātā piegādes periodā.
6.3. Ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, tas apņemas piedāvāt Pircējam analoģisku vai pēc iespējas ar savām īpašībām tuvāku preci. Pircējam atsakoties pieņemt preci, kura tika piedāvāta kā analoģiska vai līdzīga, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja tika veikts priekšapmaksas maksājums, un visos gadījumos atsaukt pasūtījumu.

  Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi


  7.1. Par pasūtītājām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem:
 7.1.1. izmantojot interneta banku; 
7.1.2. ar bankas pārskaitījumu;
 7.1.3. skaidrā naudā preču piegādes/izņemšanas laikā;
7.2. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka preču pirkšanas dokumenti – faktūrrēķini, kas vienlaicīgi ir arī preču garantijas taloni, tam tiktu iesniegti elektroniskā veidā uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 7.3. Preču cenu pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, mainīt nevar, izņemot gadījumus, ja preces cena ir mainīta informācijas sistēmu tehniskas kļūdas vai citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Ja tādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma informējot par to Pārdevēju 1 (vienas) darba dienas laikā. Anulējot pasūtījumu šajā punktā noteiktā kārtībā, Pircējam atgriežama visa tā samaksātā summa.

  Preču piegāde
 8.1. Pasūtot preces Pircējs var izvēlēties preču piegādi ar kurjera dienesta pakalpojumu vai preču izņemšanas pakalpojumu.
8.2. Ja Pircējs izvēlas piegādes ar kurjeru dienestu pakalpojumu:
8.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
8.2.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Pieņemot preces nepieciešams uzrādīt spēkā esošu personas identitāti apstiprinošu dokumentu (personas identifikācijas karti, pasi vai jaunā parauga autovadītāja apliecību). Ja Pircējs preces pats pieņemt nevar, bet preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
8.2.3. Preces piegādā – kurjeru dienests. Preču piegādes cena – 3 €. Piegādājot uz Kuršu kāpu pie piegādes cenas pieskaitāms maksājums 21 € apmērā.
8.3. Preču nejaušanas sabojāšanas vai to daļējas sabojāšanas risks pāriet Pircējam no tā brīža, kad prece nododama Pircējam.
8.4. Ja preces noteiktā termiņā neizdodas nodot Pircējam un Pircējs nav samaksājis par preci, tādas preces atgriežamas Pārdevējam, bet pasūtījums anulējams.

  Preču atgriešana
 9.1. LR civilkodeksa 6.228(10). panta 1. daļa paredz, ka „Lietotājam ir tiesības, nenorādot iemeslus un nepieredzot citus, nekā noteikts šī kodeksa 6.228(11). pantā, izdevumus, četrpadsmit dienu laikā atteikties no distaces līguma vai līguma, kas nav noslēgts tirdzniecības telpās, izņemot šī panta 2. daļā noteiktos izņēmumus”. Saskaņā ar šo kārtību, iespējama atbilstošas kvalitātes preču atgriešana:
9.1.1. Atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma pircējam ir tiesības paziņojot par to rakstiski pārdevējam un preces atgriežot par saviem līdzekļi 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas (sūtījuma pieņemšana apstiprināma ar parakstu kurjeram).
9.1.2. Pircējam nav tiesību izmantot norādītās tiesības atteikties no līguma, ja līgums tika noslēgts par skaņas un video darbu un fonogrammu jebkādos video vai skaņas datu nesējos, datorprogrammu sniegšanu un pircējs ir sabojājis aizsargājošo iepakojumu.
9.1.3. Ja klientam tika piešķirta papildus piedāvājuma atlaide, šī atlaide ir automātiski atsaucama tajā gadījumā, kad klients atsauc (vai atgriež) kaut vienu kvalitatīvu šī piedāvājuma preci.
9.1.4. Pircējam ir tiesības atteikties no līguma, ja par priekšmetu ir pilnīgi vai daļēji samaksāts saskaņā ar precīzu pārdevēja un pircēja vai pārdevēja un trešās personas noslēgtu patēriņa kredītlīgumu. Tādā gadījumā šim patēriņa kredītlīgumam ir jābūt izbeigtam bez jebkādām papildus saistībām pircējam.
9.2. Pircējam, atgriežot preces, tās ir jāpiegādā uz Slapukas.lt biroju pašam vai caur kurjera dienestu. Atgriežot kvalitatīvu preci, nepieciešams:
 9.2.1. Preci piegādāt kārtīgā oriģinālā iepakojumā;
9.2.2. Preci piegādāt nelietotu un pircēja nesabojātu;
9.2.3. Preci piegādāt nezaudējot preces tirgošanas izskatu (nenoplēšot plēves, neiznīcinot etiķetes u. c.) Šis punkts nav piemērojams atgriežot nekvalitatīvas preces;
9.2.4. Piegādāt pilnu preces komplektāciju;
9.2.5. Iesniegt preces iegādāšanās dokumentu vai garantijas talonu;
 9.2.6. Iesniegt rakstisku lūgumu atgriezt preci*
* Atgriežot preci, klients iesniedz lūgumu, kurā norāda precīzu pasūtījuma informāciju: pasūtījuma numuru, datumu, preces nosaukumu un modeli, cenu, piegādāšanas datumu un konta numuru, uz kuru vēlas, lai tiktu pārskaitīta atgriežamā nauda. Ja nauda nav jāatgriež pircējam, bet ir jāatgriež uz citas personas kontu, nepieciešams iesniegt pircēja izdotu pilnvaru trešajām personām pieņemt atgriežamo naudu. 
9.3. Likumu noteiktā kārtībā Pārdevējs apņemas nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no tās dienas, kurā tas ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, atgriezt Pircējam visas tā samaksātās summas, ieskaitot Pircēja apmaksātos preču piegādes izdevumus. Pircējam atsakoties noslēgt līgumu, Pircējam ir jāsedz preču atgriešanas izdevumi.
 9.4. Slapukas.lt ir tiesības izrēķināt no klientam atgriežamās summas piešķirto papildus atlaižu summu, ja klients izmanto papildus piedāvājuma atlaidi un vēlāk atsauc (atgriež) kaut vienu preci no piedāvājuma, kam tika piemērota atlaide.
9.5. Garantijas termiņa laikā mainot iegādāto preci uz citu neatbilstošas kvalitātes dēļ, garantija netiek pagarināta, t. i., nomainītājai precei turpmāk ir spēkā sākotnējās garantijas termiņš.
9.6. Ja prece atgriežama neatbilstošas kvalitātes dēļ, Slapukas.lt apņemas neatbilstošas kvalitātes preci nomainīt pret atbilstošas kvalitātes preci vai atgriezt samaksāto naudu. Neatbilstošas kvalitātes preces maināmas un atgriežamas vadoties pēc ar Lietuvas Republikas valdības 11.06.2001. lēmumu Nr. 697 (22.07.2014. lēmuma Nr. 738 redakcija) apstiprinātiem „Mazumtirdzniecības noteikumiem”.

  Garantijas apkalpošana


  10.1 12 mēn. garantijas periods.
10.2. Piegādājot preci garantijas apkopei, ir jābūt pirkumu pierādošam dokumentam (pirkšanas kvīts) vai aizpildītam garantijas talonam.
10.3. Garantijas remonts bez maksas veicams tikai precei sabojājoties garantijas laikā.
10.4. Garantija nav piemērojama preču detaļām, kas ir nolietojušās dabīgi.
10.5. Pircējam preces garantijas servisam ir jāpiegādā pašam.
Beigu nosacījumi
 11.1 Šiem noteikumiem ir piemērojamas LR tiesības.
11.2 Visas nesaskaņās, kas rodas šo noteikumu izpildes dēļ, ir risināmas sarunu ceļā. Neizdodoties vienoties, nesaskaņas ir risināmas LR likumu noteiktā kārtībā.
11.3 Lūgumus/sūdzības par mūsu interneta veikalā iegādātām precēm vai pakalpojumiem varat iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam, Vilniaus iela 25, 01402, Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālr.: 8 5 262 67 51, fakss: (8 5) 279 1466, interneta mājas lapā: www.vvtat.lt (kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajām nodaļām apriņķos) – vai aizpildot lūguma formu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/"

 • Abonējiet jaunumu vēstuli