OSTU TINGIMUSED / TAGASTAMINE

 • Veebipoest Slapukas.lt kauba ostu-müügi reeglid

  Ostja võtab täieliku vastutuse meie poolt pakutavate seadmete kasutamise eest. Slapukas.lt ei vastuta seadme volitamata kasutamise eest. Ostja vastutab seadmete ebaseadusliku kasutamise eest vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

  1. Üldsätted

  1.1. Ostja kinnitab, et on Reeglitega tutvunud, klõpsates nuppu Osta. Sel viisil vastu võetud Reeglid kujutavad endast kahe lepinguosalise vahel sõlmitud kehtivat juriidilist kokkulepet, mis kehtestab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise korra ning poolte vastutuse.

  1.2. Vajadusel või Leedu Vabariigi õigusaktidega ettenähtud asjaoludel on Müüjal õigus Reegleid muuta, parandada või täiendada.

  1.3. Kui Müüjal on õigus või kohustus esitada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, kannab Ostja kõigil juhtudel ise vastutust Müüja eest Ostja toimingute eest ja Ostja e-posti aadressi eest.

  2. Kauba tellimine, ostu-müügi õigussuhte loomise hetk

  2.1. Ostja saab kaupa tellida veebilehel Slapukas.lt, valides ühe järgmistest viisidest:

  2.1.1. veebis online, registreerudes veebilehel Slapukas.lt (sisestage oma registreerimisnimi ja salasõna);

  2.1.2. veebis ilma registreerimiseta veebilehel Slapukas.lt; 

  2.1.3. Telefoni teel; 

  2.1.4. E-posti teel; 

  2.2. Kauba tellimisel ühel Reeglite punktides 2.1.1-2.1.2 nimetatud viisil peab Ostja oma vastavatel andmeväljadel märkima vastavad isikuandmed, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.

  2.3. Klientidele, kes tellivad tooteid telefoni teel või meie kontori kaudu, kehtivad kasutustingimused. Tellimuse esitamisel nõustuvad kliendid Reeglitega.

  2.4. Kui Ostja valib toote või teenuse ja loob kaubakorvi, läbib kõik tellimise etapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitus, tekib Müüja ja Ostja vahel õigussuhe ning Müüja ja Ostja vahel sõlmitakse ostu-müügileping. Müüja saadab Ostjale tellimuse kinnituse Ostja poolt määratud e-posti aadressile.

  3. Ostja õigused

  3.1. Ostjal on õigus tellimusest keelduda käesolevates Reeglites ettenähtud viisil.

  3.2. Ostjal on õigus lepingust taganeda käesolevates Reeglites ettenähtud viisil.

  3.3. Ostjal on õigus ostetud kaupa käesolevates Reeglites ettenähtud korras muuta või tagastada.

  3.4. Ostjal on muud õigused, mis on sätestatud käesolevates Reeglites ja Leedu Vabariigi õigusaktides.

  4. Ostja kohustused

  4.1. Ostja, kasutades Slapukas.lt, on kohustatud täitma oma kohustusi, järgima käesolevaid Reegleid ja tingimusi, nagu neid on näidatud veebilehel Slapukas.lt, ei tohi rikkuda Leedu Vabariigi seadusi.

  4.2. Ostja peab tellitud kaupade või teenuste eest maksma ja aktsepteerima neid käesolevates Reeglites ettenähtud viisil.

  5. Müüja õigused

  5.1. Müüjal on õigus muuta, peatada või katkestada Slapukas.lt teatud või mõned funktsioonid, samuti muuta veebilehel Slapukas.lt sisalduvate elementide paigutust.

  5.2. Müüjal on õigus Slapukas.lt tegevus peatada või lõpetada. Sellisel juhul on kõik vastuvõetud ja kinnitatud klienditellimused täidetud ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

  5.3. Müüjal on õigus muuta Slapukas.lt pakutavate teenuste mahtu või viisi, peatada, lõpetada teenuste või nende osade osutamine, samuti kehtestada muid teenuseid või osa teenustest.

  5.4. Kui Ostja üritab kahjustada toimimise stabiilsust, turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata või ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääs Slapukas.lt-le või erandjuhtudel Ostja konto tühistada.

  5.5. Müüjal on õigus tellimus tühistada Ostjale ette teatamata, kui Ostja ei tasu kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

  5.6. Müüjal on muud õigused, mis on sätestatud käesolevates reeglites, teistes Slapukas.lt dokumentides ja Leedu Vabariigi õigusaktides.

  6. Müüja kohustused

  6.1. Looma kõik tingimused veebipoe poolt pakutavate teenuste õigeks kasutamiseks.

  6.2. Tarnima tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile ja kokkulepitud tarneaja jooksul.

  6.3. Kui Müüja ei saa olulistel asjaoludel Ostjale tellitud kaupa kätte toimetada, kohustub ta pakkuma Ostjale analoogilist või võimalikult sarnast toodet, mis on tellitud kauba omadustega võrreldav. Kui Ostja keeldub pakutavat analoogilist või  sarnast kaupa vastu võtmast, kohustub Müüja Ostjale makstud raha tagastama 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul, kui on tehtud ettemakse ja kõigil juhtudel tellimus tühistatakse.

  7. Kaupade hinnad, maksekorraldus ja tingimused

  7.1. Ostja saab tellitud kauba eest tasuda, kasutades ühte järgmistest viisidest:

  7.1.1. elektroonilise panganduse kaudu;

  7.1.2. pangaülekandega;

  7.1.3. kättetoimetamise / väljavõtmise ajal sularahas;

  7.2. Reegleid järgiv Ostja nõustub, et ostudokumendid - arved, mis kokku moodustavad garantiikupongid, esitatakse elektrooniliselt Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile.

  7.3. Kauba hinda ei saa vahetada pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, välja arvatud juhul, kui: toote hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea või muude objektiivsete põhjuste tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Kui sellisel juhul ei ole Ostja nõus kaupa uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale 1 (ühe) tööpäeva jooksul. Tellimuse tühistamisel käesolevas punktis sätestatud korras tagastatakse Ostjale kõik tasutud summad. 

  8. Kauba kohaletoimetamine

  8.1. Kauba tellimisel saab Ostja valida kauba kohaletoimetamiseks kullerteenuse või kauba väljavõtmise teenuse.

  8.2. Kui ostja valib kulleriga kohaletoimetamisteenuse:

  8.2.1. Ostja kohustub märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.

  8.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba kättesaamisel peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või uut tüüpi juhiluba). Kui Ostja ei saa kaupa iseseisvalt vastu võtta ja kaup toimetatakse Ostja määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale mingeid pretensioone kauba toimetamise kohta ebasobivale isikule.

  8.2.3. Kaup tarnitakse kullerteenusega. Saatekulu 3 €. Kura säärele saatmisel lisandub kohaletoimetamise hinnale 21 €.

  8.3. Kauba juhusliku kahjustumise või osalise kahjustumise risk läheb Ostjale üle alates kauba Ostjale üleandmise hetkest.

  8.4. Kui kaupa ei saa Ostjale määratud tähtaja jooksul tarnida ja Ostja ei ole kauba eest tasunud, tagastatakse see kaup Müüjale ja tellimus tühistatakse.

  9. Kauba tagastamine

  9.1. Leedu Vabariigi Tsiviilseadustiku artikli 6.228 lõike 10 punktis 1 on öeldud, et „kasutajal on õigus kaugleping või muu ostu-müügileping üles öelda täpsustamata põhjuseid ja ilma et see piiraks muid kulusid kui käesolevas seadustikus artikli 6.228 lõikes 11 nimetatud kulud, neljateistkümne päeva jooksul, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud erandid." Selle korra kohaselt toimub hea kvaliteediga kauba võimalik tagastamine järgmistel tingimustel:

  9.1.1. Ostjal on õigus ostu-müügileping üles öelda, teavitades sellest müüjat kirjalikult ja tagastab kauba omal kulul 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kättetoimetamise päevast (kauba kättesaamist tõestab kulleriteenuse allkiri).

  9.1.2. Ostjal ei ole õigust sellist taganemisõigust kasutada, kui leping sõlmiti mis tahes video- või helikandjal olevate audiovisuaalteoste ja fonogrammide kohta, arvutiprogrammide tarnimine ja Ostja on rikkunud kindlustuse tingimusi.

  9.1.3. Kui kliendile on saadetud täiendava allahindluse pakkumine, tühistatakse see allahindlus automaatselt, kui klient tühistab (või tagastab) vähemalt ühe kvaliteetse toote, mis kuulub sellesse pakkumisse.

  9.1.4. Ostjal on õigus lepingust taganeda, kui kaup on täielikult või osaliselt tasutud müüja ja ostja, müüja ja kolmanda isiku vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingu täitmise eesmärgil. Sellisel juhul tuleb see tarbimislaenuleping lõpetada ilma ostja täiendavate kohustusteta.

  9.2. Ostja peab tagastama kauba Slapukas.lt kontorisse kas ise või kullerteenuse kaudu. Kauba tagastamiseks tuleb toimida järgmiselt:

  9.2.1. Tagastada kaup originaalses, korrastatud pakendis;

  9.2.2. Tagastada kasutamata ja kahjustamata kaup;

  9.2.3. Kui ese pole väliselt kahjustatud (avamata kile, kahjustamata silt jne), see toode ei  kuulu defektsete kaupade hulka;

  9.2.4. Tagastada terviktoode;

  9.2.5. Esitage oma ostutšekk või garantii;

  9.2.6. Esitage kirjalik tagastamistaotlus *

  * Toote tagastamisel saadab klient päringu, milles on täpne teave tellimuse kohta: tellimuse number, kuupäev, kaubamärk ja mudel, hind, kohaletoimetamise kuupäev ja arve number, millele tuleb raha üle kanda. Kui raha soovitakse tagastada muu isiku (mitte ostja) kontole, peab esitama ostja poolt sellele isikule välja antud volikirja tagastatava raha saamiseks.

  9.3. Seaduse kohaselt kohustub Müüja tagastama Ostjale kõik tasutud summad, sealhulgas Ostja poolt tasutud kulud kauba kohaletoimetamise eest, viivitamata ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates Ostja taganemisteate kättesaamise päevast. Kui Ostja keeldub lepingu sõlmimisest, siis kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Müüja.

  9.4. Slapukas.lt-l on õigus kliendilt saadud täiendava allahindluse summa maha arvata, kui klient on täiendava allahindluspakkumise ära kasutanud ja hiljem vähemalt ühe toote pakkumisest tühistanud (tagastanud), arvestades allahindlust.

  9.5. Garantiiaja jooksul garantiid ei pikendata, ostetud toote asendatakse teisega ebapiisava kvaliteedi tõttu. See tähendab, et asendatavale tootele jääb kehtima esialgne garantiiaeg.

  9.6. Kui toode tagastatakse ebapiisava kvaliteedi tõttu, kohustub Slapukas.lt asendama vigase toote hea kvaliteediga tootega või tagastama raha. Ebapiisava kvaliteediga kaup vahetatakse ja tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse määrusele nr 11.06.2001. 697 (24. juuli 2014. aasta resolutsiooni nr 738 sõnastus), kinnitatud „Jaemüügieeskirjadega.

  10. Garantiiteenindamine

  10.1. Leedu Vabariigi seadused näevad ette, et garantiiteenindamise jaoks piisab ostudokumendi olemasolust – tšekist-kviitungist, arvest või liisingulepingust, kus on selgelt märgitud ostetud toode. See dokument tõestab toote ostmise aega ja kes on toote ostja. Garantiikviitung on vajalik ainult juhul, kui ostudokumendis ei ole täpseid andmeid (see teave peab olema garantiitalongis).

  10.2. Garantiiaeg on 12 kuud.

  10.3. Pärast garantiiteenuse osutamist peab teil olema ostutõend (ostutšekk) või täidetud garantiikviitung.

  10.4. Garantiiremont on tasuta ainult siis, kui toode ei ole töökorras garantiiaja jooksul.

  10.5. Garantii ei hõlma osi, mis on loomulikult kulunud.

  10.6. Ostja peab kauba ise garantiiteenindusse toimetama.

  11. Lõppsätted

  11.1. Neid reegleid reguleerib Leedu Vabariigi seadus.

  11.2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses nende reeglite kohaldamisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

  12. KUIDAS OSTA?

  Teid huvitava toote tellimine Slapukas.lt-s on väga lihtne.

  Teil tuleb teha järgmist:

  1. Valige element, klõpsake seda.

  2. Sisestage kogus ja klõpsake nuppu „Lisa ostukorvi“. Toode lisatakse ostukorvi.

  Ostukorvis olevate kaupade arvu saab alati näha välja "Ostukorv" paremal küljel. Igal ajal saate väljal „Ostukorv“ kontrollida, millised tooted on teie ostukorvis juba olemas, klõpsates pealkirjale "Näita ostukorvi". Kui otsustate konkreetset kaupa mitte osta, siis klõpsake selle kõrval asuvat ristiga ringi (pärast seda, kui kuvatakse teade „Eemalda toode ostukorvist”) ja toode eemaldatakse ostukorvist. Toodete koguse muutmiseks sisestage vajalik number väljale ja klõpsake nuppu Värskenda.

  3. Jätkake ostlemist. Kui olete lõpetanud, minge tagasi oma ostukorvi ja kui teil on kinkekupong, sisestage selle kood ja seejärel klõpsake nuppu "Maksta". Allpool, toodete loetelu järel, näete lõpliku tellimuse summat.

  4. Logige sisse, sisestades oma kasutajanime ja parooli. Kui te pole veel registreerunud, täitke palun lihtne küsimustik ja saate jätkata ostlemis.   

 • OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES